ޚަބަރު
ދާންދޫގައި އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުގެ މަގުތައް އެމްޓީސީސީގެ އިޖްތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ސާފު ކުރަނީ

ގއ. ދާންދޫ އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަޙައްދުގެ މަގުތައް ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީގެ އިޖްތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ފަށައިފިއެވެ.

އެގޮތުން އެމްޓީސީސީއިން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ، އެ ކުންފުނީގެ އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ދާންދޫ އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުގެ މަގުތައް ސާފު ކުރުމާއި ލެވެލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާ ކަމަށެވެ.

އަދި ދާންދޫގެ މަގުތަކުގައި ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި ފެން ބޮޑުވާ ދިމަ ދިމާލަށް ވެލި އަޅައި ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް މިހާރު ދަނީ ކުރަމުން ކަމަށް އެމްޓީސީސީއިން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެމްޓީސީސީއިން އިޖްތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ގިނަ ރަށްތަކަކަށް އެކުންފުނިން ދަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. އެގޮތުން ދާދި ފަހުން އެމްޓީސީސީން ވަނީ ލ.މުންޑޫގައި ސުނާމީގައި ބިމާ ހަމަވި ގެތަކާއި ގާތަށް ނަގައިދީ ސާފު ކޮށްދީފައެވެ. އަދި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ވަނީ ރޭމްޕެއް ހަދައިފައެވެ.

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ދާންދޫގައި އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުގެ މަގުތައް އެމްޓީސީސީގެ އިޖްތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ސާފު ކުރަނީ

ގއ. ދާންދޫ އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަޙައްދުގެ މަގުތައް ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީގެ އިޖްތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ފަށައިފިއެވެ.

އެގޮތުން އެމްޓީސީސީއިން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ، އެ ކުންފުނީގެ އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ދާންދޫ އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުގެ މަގުތައް ސާފު ކުރުމާއި ލެވެލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާ ކަމަށެވެ.

އަދި ދާންދޫގެ މަގުތަކުގައި ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި ފެން ބޮޑުވާ ދިމަ ދިމާލަށް ވެލި އަޅައި ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް މިހާރު ދަނީ ކުރަމުން ކަމަށް އެމްޓީސީސީއިން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެމްޓީސީސީއިން އިޖްތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ގިނަ ރަށްތަކަކަށް އެކުންފުނިން ދަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. އެގޮތުން ދާދި ފަހުން އެމްޓީސީސީން ވަނީ ލ.މުންޑޫގައި ސުނާމީގައި ބިމާ ހަމަވި ގެތަކާއި ގާތަށް ނަގައިދީ ސާފު ކޮށްދީފައެވެ. އަދި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ވަނީ ރޭމްޕެއް ހަދައިފައެވެ.

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!