ޚަބަރު
ތިނަދޫއިން މިއަދުވެސް އިތުރު ތިން މީހަކު ފައްސިވެއްޖެ

ގދ ތިނަދޫއިން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުތެރޭ އިތުރު 3 މީހެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

ގދ ތިނަދޫގައި ހުންނަ ޑރ އަބްދުލްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން މިރޭ ނެރެފައިވާ އަދާހަމައިން ދައްކާގޮތުގައި އެރަށުން މިއަދު އިތުރު ތިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު ބަލިން އެއްވެސް މީހަކު ފަސޭހަވެފައި ނުވެއެވެ.

މިހާރު އެރަށުގެ އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދަކީ 16 އެވެ. ތިނަދޫއިން މިފަހަކުން އައިސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޖުމްލަ 990 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު ބަލިން ފަސޭހަވެފައިވަނީ 971 މީހެކެވެ. ތިނަދޫގައި ހުންނަ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް 4 މީހަކު ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. ތިނަދޫ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދެމުން މިވަގުތު ގެންދަނީ އެންމެ ބަލިމީހަކަށެވެ.

ތިނަދޫގެ އިތުރުން ގދ އަތޮޅު މަޑަވެލި އަދި ފަރެސްމާތޮޑާގައިވެސް ކޮވިޑް ކެސްތަކެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މަޑަވެލީގައި މިވަގުތު ބަލިން ފަސޭހަނުވާ 4 މީހަކު ތިބިއިރު އެރަށުން ޖުމްލަ 12 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައެވެ. ފަރެސްމާތޮޑާގައި މިވަގުތު ކޮވިޑް ބައްޔަށް ފައްސިވެފައިވާ 10 މީހަކު އެބަތިއްބެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ތިނަދޫއިން މިއަދުވެސް އިތުރު ތިން މީހަކު ފައްސިވެއްޖެ

ގދ ތިނަދޫއިން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުތެރޭ އިތުރު 3 މީހެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

ގދ ތިނަދޫގައި ހުންނަ ޑރ އަބްދުލްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން މިރޭ ނެރެފައިވާ އަދާހަމައިން ދައްކާގޮތުގައި އެރަށުން މިއަދު އިތުރު ތިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު ބަލިން އެއްވެސް މީހަކު ފަސޭހަވެފައި ނުވެއެވެ.

މިހާރު އެރަށުގެ އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދަކީ 16 އެވެ. ތިނަދޫއިން މިފަހަކުން އައިސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޖުމްލަ 990 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު ބަލިން ފަސޭހަވެފައިވަނީ 971 މީހެކެވެ. ތިނަދޫގައި ހުންނަ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް 4 މީހަކު ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. ތިނަދޫ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދެމުން މިވަގުތު ގެންދަނީ އެންމެ ބަލިމީހަކަށެވެ.

ތިނަދޫގެ އިތުރުން ގދ އަތޮޅު މަޑަވެލި އަދި ފަރެސްމާތޮޑާގައިވެސް ކޮވިޑް ކެސްތަކެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މަޑަވެލީގައި މިވަގުތު ބަލިން ފަސޭހަނުވާ 4 މީހަކު ތިބިއިރު އެރަށުން ޖުމްލަ 12 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައެވެ. ފަރެސްމާތޮޑާގައި މިވަގުތު ކޮވިޑް ބައްޔަށް ފައްސިވެފައިވާ 10 މީހަކު އެބަތިއްބެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!