ޚަބަރު
އުރީދޫގެ އެއަރފައިބަރ ޕްލޭންތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ރާއްޖެއަށް އަލަށް ތައާރަފްކޮށްފައިވާ 5ޖީ ހޯމް ބްރޯޑްބޭންޑް އެއަރ ފައިބަރ ޕްލޭންތައް އިތުރު ޑާޓާއެކީ ހަލުވި ސްޕީޑުގައި ލިބޭގޮތަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފިއެވެ.

އެއަރ ފައިބަރ ޕެކޭޖްތަކަށް އުރީދުން މިއަދު ގެނައި ބަދަލާއެކީ އިންޓަރނެޓް ލަސްވުމުގެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް އުރީދޫއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ދުރު ރަށްރަށާއި ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދާ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު 5ޖީ އެއަރފައިބަރގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެގޮތުން 12 މަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓްއަކާއެކު ޑިވައިސް ޕްލޭންއެއްވެސް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ފޯރުކޮށްދެއެވެ.

އުރީދޫ 5ޖީ އެއަރ ފައިބަރ އަލަށް ނަންގަވާ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ އޮފާތަކެއްވެސް އުރިދޫން ވަނީ ތާރަފްކޮށްފައެވެ. އުރިދޫއިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ ހައި ސްޕީޑް އިންޓަނެޓް ހެޔޮ އަގުގައި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އުރީދޫގެ އެއަރފައިބަރ ޕްލޭންތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ރާއްޖެއަށް އަލަށް ތައާރަފްކޮށްފައިވާ 5ޖީ ހޯމް ބްރޯޑްބޭންޑް އެއަރ ފައިބަރ ޕްލޭންތައް އިތުރު ޑާޓާއެކީ ހަލުވި ސްޕީޑުގައި ލިބޭގޮތަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފިއެވެ.

އެއަރ ފައިބަރ ޕެކޭޖްތަކަށް އުރީދުން މިއަދު ގެނައި ބަދަލާއެކީ އިންޓަރނެޓް ލަސްވުމުގެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް އުރީދޫއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ދުރު ރަށްރަށާއި ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދާ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު 5ޖީ އެއަރފައިބަރގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެގޮތުން 12 މަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓްއަކާއެކު ޑިވައިސް ޕްލޭންއެއްވެސް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ފޯރުކޮށްދެއެވެ.

އުރީދޫ 5ޖީ އެއަރ ފައިބަރ އަލަށް ނަންގަވާ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ އޮފާތަކެއްވެސް އުރިދޫން ވަނީ ތާރަފްކޮށްފައެވެ. އުރިދޫއިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ ހައި ސްޕީޑް އިންޓަނެޓް ހެޔޮ އަގުގައި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!