ޚަބަރު
އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް ސަރުކާރުގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން ދަނީ ވަޒީފާގެ ބިރު ދަނީ ދައްކަމުން: ވައްޑެ

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކަމުންދާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު (ވައްޑެ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ވައްޑެ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މިވެރިކަން ގެނައުމަށް ވީ އެންމެ ބޮޑު އެއް ވަޢުދަކީ ވަޒީފާގެ ބިރުދެއްކުން ހުއްޓުވަން ކަމަށެވެ.

އަދި ވައްޑެގެ ޓްވީޓުގައި އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް، ސަރުކާރުގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުންނާ ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން ވަރަށް ހުތުރުކޮށް ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކަމުން ދާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެއްވިއެވެ.

އެގޮތުން އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި ޕާޓީ ސާފުކުރަން ވޯޓު ދިނުމަށް ވެސް ވައްޑެ ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު އޮންނަ އިރު މި އިންތިހާބުގެ ވާދަވެރިކަން އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގައި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުވެފައެވެ. މި އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ 90،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބެއެވެ. ޖުމްލަ 455 މަގާމަކަށް މީހުން އައްޔަނުކުރާއިރު 700 އަށް ވުރެ ކެންޑިޑޭޓުން މި އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި، މިނިސްޓްރީތަކުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި އަދި ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ވެސް އަންނަނީ ވާދަކުރަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް ސަރުކާރުގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން ދަނީ ވަޒީފާގެ ބިރު ދަނީ ދައްކަމުން: ވައްޑެ

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކަމުންދާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު (ވައްޑެ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ވައްޑެ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މިވެރިކަން ގެނައުމަށް ވީ އެންމެ ބޮޑު އެއް ވަޢުދަކީ ވަޒީފާގެ ބިރުދެއްކުން ހުއްޓުވަން ކަމަށެވެ.

އަދި ވައްޑެގެ ޓްވީޓުގައި އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް، ސަރުކާރުގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުންނާ ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން ވަރަށް ހުތުރުކޮށް ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކަމުން ދާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެއްވިއެވެ.

އެގޮތުން އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި ޕާޓީ ސާފުކުރަން ވޯޓު ދިނުމަށް ވެސް ވައްޑެ ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު އޮންނަ އިރު މި އިންތިހާބުގެ ވާދަވެރިކަން އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގައި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުވެފައެވެ. މި އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ 90،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބެއެވެ. ޖުމްލަ 455 މަގާމަކަށް މީހުން އައްޔަނުކުރާއިރު 700 އަށް ވުރެ ކެންޑިޑޭޓުން މި އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި، މިނިސްޓްރީތަކުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި އަދި ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ވެސް އަންނަނީ ވާދަކުރަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!