ޚަބަރު
ޓްރޭނިން ހަދަމުން ދިޔަ ސިފައިންގެ ބޭކަލަކު ނިޔާވެއްޖެ

އިންޑިއާގައި ޓްރެއިނިން ހަދަމުންދިޔަ ދިވެހި ސިފައިންގެ ބޭކަލަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ، ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ތަމްރީން ހަނދަމުންދިޔަ ސިފައިންގެ މީހަކު، ތަމްރީން ހަރަކާތެއްގައި އުޅެނިކޮށް މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އިންޑިއާގައި ނިޔާވެފައި ވަނީ އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ޕްރައިވެޓް މުހައްމަދު ސުލްތާން އިބްރާހިމްއެވެ.

ސުލްތާން ތަމްރީން ހަނދަމުންދިޔައީ، އިންޑިއާގެ ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް އެކަޑަމީގައި ކަމަށާއި އޭނާގެ ހަށިގަނޑު މާލެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

نَّا لِلّٰهِ وَاِنَّااِلَيْهِ رَاجِعُوْن
މާތް اَللّٰهُ , މައްޔިތާގެ ފާފަ ފުއްސަވައި ހެޔޮރަހްމަތް ލައްވައި ސުވަރުގެ މިންވަރު ކުރައްވާށި! ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި! آمیـــــــــــــن

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ޓްރޭނިން ހަދަމުން ދިޔަ ސިފައިންގެ ބޭކަލަކު ނިޔާވެއްޖެ

އިންޑިއާގައި ޓްރެއިނިން ހަދަމުންދިޔަ ދިވެހި ސިފައިންގެ ބޭކަލަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ، ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ތަމްރީން ހަނދަމުންދިޔަ ސިފައިންގެ މީހަކު، ތަމްރީން ހަރަކާތެއްގައި އުޅެނިކޮށް މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އިންޑިއާގައި ނިޔާވެފައި ވަނީ އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ޕްރައިވެޓް މުހައްމަދު ސުލްތާން އިބްރާހިމްއެވެ.

ސުލްތާން ތަމްރީން ހަނދަމުންދިޔައީ، އިންޑިއާގެ ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް އެކަޑަމީގައި ކަމަށާއި އޭނާގެ ހަށިގަނޑު މާލެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

نَّا لِلّٰهِ وَاِنَّااِلَيْهِ رَاجِعُوْن
މާތް اَللّٰهُ , މައްޔިތާގެ ފާފަ ފުއްސަވައި ހެޔޮރަހްމަތް ލައްވައި ސުވަރުގެ މިންވަރު ކުރައްވާށި! ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި! آمیـــــــــــــن

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!