ޚަބަރު
އިދިކޮޅުގެ ބޮޑު ޖަލްސާ، އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވަނީ

“މިނިވަންކަމުގެ ދިފާޢުގައި ދިވެހީން” މި ނަމުގައި އިދކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވަން މަސައްކަތްކުރި ޖަލްސާ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވާގޮތަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ޖަލްސާއާއި ގުޅޭގޮތުން ޕީޕީއެމް އޮފީހުގައި އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ ހަރަކާތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އަދި ޕީއެންސީގެ ނައިބުރައީސް އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު ވިދާޅުވީ، “މިނިވަންކަމުގެ ދިފާޢުގައި ދިވެހީން” ނަމުގައި ފެށި ހަރަކާތަކީ ރާއްޖޭގެ އިސްތިޤުލާލާއި މިނިވަންކަމާއި އިސްލާމްދީން ނެގެހެއްޓުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކެއްކަމަށެވެ. ޝުޖާޢު ވަނީ ވީހާވެސް ގިނަބަޔަކު އެ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ފެއްސާއި، ރަތާއި، ހުދު ބޭނުންކޮށް ޤައުމީވަންތަ ގޮތަކަށް ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުވެސް ތައްޔާރުކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ވިއްސާރަވުމުން އެ ޖަލްސާ ވަނީ ކެންސަލް ކޮށްފައެވެ.

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ފާޑު ވިދާލުވެ އިދިކޮޅުން ބާއްވާ ހަރަކާތުގައި ފަހަކަށް އައިސް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ބައިވެރިވަމުންނެވެ. އަދި އިދިކޮޅުގެ ހަރަކާތްތައްވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުކޮށްފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އިދިކޮޅުގެ ބޮޑު ޖަލްސާ، އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވަނީ

“މިނިވަންކަމުގެ ދިފާޢުގައި ދިވެހީން” މި ނަމުގައި އިދކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވަން މަސައްކަތްކުރި ޖަލްސާ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވާގޮތަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ޖަލްސާއާއި ގުޅޭގޮތުން ޕީޕީއެމް އޮފީހުގައި އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ ހަރަކާތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އަދި ޕީއެންސީގެ ނައިބުރައީސް އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު ވިދާޅުވީ، “މިނިވަންކަމުގެ ދިފާޢުގައި ދިވެހީން” ނަމުގައި ފެށި ހަރަކާތަކީ ރާއްޖޭގެ އިސްތިޤުލާލާއި މިނިވަންކަމާއި އިސްލާމްދީން ނެގެހެއްޓުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކެއްކަމަށެވެ. ޝުޖާޢު ވަނީ ވީހާވެސް ގިނަބަޔަކު އެ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ފެއްސާއި، ރަތާއި، ހުދު ބޭނުންކޮށް ޤައުމީވަންތަ ގޮތަކަށް ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުވެސް ތައްޔާރުކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ވިއްސާރަވުމުން އެ ޖަލްސާ ވަނީ ކެންސަލް ކޮށްފައެވެ.

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ފާޑު ވިދާލުވެ އިދިކޮޅުން ބާއްވާ ހަރަކާތުގައި ފަހަކަށް އައިސް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ބައިވެރިވަމުންނެވެ. އަދި އިދިކޮޅުގެ ހަރަކާތްތައްވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުކޮށްފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!