ޚަބަރު
އަންހެނަކަށް އަނިޔާކުރި ކަމަށްބުނެ ހައްޔަރުކުރި މީހާ ދޫކޮށްލައިފި

މާލޭ ގެއެއްގެތެރޭގައި އަންހެނަކަށް އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ހައްޔަރުކުރި ފިރިހެން މީހާ ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

ރޭ ދަންވަރު މއ. ކުރެދިވަރުގެ ތިންވަނަ ފަންގިފިލާގައި އަންހެނަކަށް އަނިޔާކުރާ އަޑު އެސަރަހައްދުގައި މަގުމަތިން ދިޔަ ބަޔަކަށް އަޑުއިވިގެން ބަޔަކު ވަނީ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. މިމައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރެވިފައިވަނީ އަނިޔާ ލިބުނު އަންހެންމީހާގެ ފިރިމީހާއެވެ.

އަނިޔާ ލިބުނު އަންހެންމީހާ “ހުވަދޫ ނިއުސް” އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ އޭނަގެ ފިރިމީހާ އޭނައަށް އަނިޔާ ނުކުރާ ކަމަށާއި ބައެއް ނޫސްތަކުން ފަތުރަމުންދަނީ ހަޤީގަތާ ޚިލާފް ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ. އަންހެންމީހާ ކިޔައިދިން ގޮތުގައި އެގޭގެ ބެލްކަނީގައި ޖަހާފައި ހުރި ބިއްލޫރިގަނޑުގައި އޭނަގެ ފައިންޖެހި ވަނީ ތަޅައިގެންގޮސްފައެވެ. ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅައިގެން ދިޔުމުން އޭނަގެ ފައިގެ ތަނބިކަށްޓަށާއި ފައިތިލައަށް ފުޅިތޮށި ހެރުމުން ތަދުވެގެން ހަޅޭއްލެވުނީ ކަމަށެވެ. އެވަގުތު އޭނަގެ ފިރިމީހާ އޮތީ ނިދާފައިކަމަށް އެއަންހެންމީހާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އޭނަ ގޮވާ އަޑަށް އެގޭގެ އެހެން ފަނގިފިލާއެއްގައި ދިރިއުޅޭ ބަޔަކު ރިޕޯޓްކޮށްގެން ފުލުހުން އައިސް އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ފުލުހުން އޭނަގެ ބަޔާން ނަގަން ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔުމުން ފިރިމީހާ އޭނައަށް އަނިޔާ ނުކުރާ ކަމަށްބުނެ ބަޔާންދީފައިވާނެ ކަމަށް އަންހެންމީހާ ބުނެފައިވެއެވެ. އަންހެންމީހާ ބުނާގޮތުގައި ފިރިމީހާ އޭނައަށް ގެވެށި އަނިޔާ ނުކުރެއެވެ.

އަނިޔާ ލިބުނު އަންހެންމީހާގެ މިގޮތަށް ބަޔާންދިނުމުން ފުލުހުންވަނީ ފިރިހެންމީހާ ދޫކޮށްލާފައެވެ.

ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނާގޮތުގައި ރޭ ދަންވަރު އަންހެނަކަށް އަނިޔާކުރާ އަޑު އެސަރަހައްދުގައި މަގުމަތިން ދިޔަ ބަޔަކަށް އަޑުއިވިފައިވާ ކަމަށާއި، އަނިޔާކުރާ އަޑު އިވިގެން ބެލިއިރު ފެނުނީ ގޭގެ ބެލްކަނީގައި ހުރި ބިއްލޫރި ދޮރަކާއި ދިމާލަށް އަންހެން މީހާ ކޮށްޕައިލުމުން ގޮސް ދޮރުގައި އަންހެން މީހާޖެހި އެދޮރު ފުނޑުފުނޑުވި ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އަންހެނަކަށް އަނިޔާކުރި ކަމަށްބުނެ ހައްޔަރުކުރި މީހާ ދޫކޮށްލައިފި

މާލޭ ގެއެއްގެތެރޭގައި އަންހެނަކަށް އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ހައްޔަރުކުރި ފިރިހެން މީހާ ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

ރޭ ދަންވަރު މއ. ކުރެދިވަރުގެ ތިންވަނަ ފަންގިފިލާގައި އަންހެނަކަށް އަނިޔާކުރާ އަޑު އެސަރަހައްދުގައި މަގުމަތިން ދިޔަ ބަޔަކަށް އަޑުއިވިގެން ބަޔަކު ވަނީ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. މިމައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރެވިފައިވަނީ އަނިޔާ ލިބުނު އަންހެންމީހާގެ ފިރިމީހާއެވެ.

އަނިޔާ ލިބުނު އަންހެންމީހާ “ހުވަދޫ ނިއުސް” އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ އޭނަގެ ފިރިމީހާ އޭނައަށް އަނިޔާ ނުކުރާ ކަމަށާއި ބައެއް ނޫސްތަކުން ފަތުރަމުންދަނީ ހަޤީގަތާ ޚިލާފް ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ. އަންހެންމީހާ ކިޔައިދިން ގޮތުގައި އެގޭގެ ބެލްކަނީގައި ޖަހާފައި ހުރި ބިއްލޫރިގަނޑުގައި އޭނަގެ ފައިންޖެހި ވަނީ ތަޅައިގެންގޮސްފައެވެ. ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅައިގެން ދިޔުމުން އޭނަގެ ފައިގެ ތަނބިކަށްޓަށާއި ފައިތިލައަށް ފުޅިތޮށި ހެރުމުން ތަދުވެގެން ހަޅޭއްލެވުނީ ކަމަށެވެ. އެވަގުތު އޭނަގެ ފިރިމީހާ އޮތީ ނިދާފައިކަމަށް އެއަންހެންމީހާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އޭނަ ގޮވާ އަޑަށް އެގޭގެ އެހެން ފަނގިފިލާއެއްގައި ދިރިއުޅޭ ބަޔަކު ރިޕޯޓްކޮށްގެން ފުލުހުން އައިސް އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ފުލުހުން އޭނަގެ ބަޔާން ނަގަން ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔުމުން ފިރިމީހާ އޭނައަށް އަނިޔާ ނުކުރާ ކަމަށްބުނެ ބަޔާންދީފައިވާނެ ކަމަށް އަންހެންމީހާ ބުނެފައިވެއެވެ. އަންހެންމީހާ ބުނާގޮތުގައި ފިރިމީހާ އޭނައަށް ގެވެށި އަނިޔާ ނުކުރެއެވެ.

އަނިޔާ ލިބުނު އަންހެންމީހާގެ މިގޮތަށް ބަޔާންދިނުމުން ފުލުހުންވަނީ ފިރިހެންމީހާ ދޫކޮށްލާފައެވެ.

ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނާގޮތުގައި ރޭ ދަންވަރު އަންހެނަކަށް އަނިޔާކުރާ އަޑު އެސަރަހައްދުގައި މަގުމަތިން ދިޔަ ބަޔަކަށް އަޑުއިވިފައިވާ ކަމަށާއި، އަނިޔާކުރާ އަޑު އިވިގެން ބެލިއިރު ފެނުނީ ގޭގެ ބެލްކަނީގައި ހުރި ބިއްލޫރި ދޮރަކާއި ދިމާލަށް އަންހެން މީހާ ކޮށްޕައިލުމުން ގޮސް ދޮރުގައި އަންހެން މީހާޖެހި އެދޮރު ފުނޑުފުނޑުވި ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!