މަޢުލޫމާތު
ބަރުދަން ލުއިކުރަން ރޭގަނޑު ނުކައި ނިދުން ރަނގަޅުތަ؟

ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމަށް އައިސްފައިވާ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާއި އެކު، ހެލިފެލިވުން، ކަސްރަތު ކުރުން، ހިނގުން ފަދަ އާދަތަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ތަނުން މަދުވެފައެވެ. ނަތިއްޖާއަކަށް ވެގެންދަނީ، ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުންނަށް ފަލަވުމާއި، ބަރުދަން އިތުރުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެ، ތަފާތު ސިއްޙީ މައްސަލަތަށް ގިނަވުމެވެ.

ނަމަވެސް މިފަހަކަށް އައިސް، ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް އަދި، ހަށިގަނޑު ހިއްކާލުމަށް ތަފާތު ޑައެޓް ޕްލޭންތަކާއި، ކަސްރަތު ކުރުން އިތުރު ވަމުން އަންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ހަށިގަނޑު ހިއްކާލައި ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން، ބަރުދަން ލުއިކުރުމުގެ ނަމުގައި ރޭގަނޑު ނުކައި ނިިދުމަކީ މަދު ބަޔަކު ކުރާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މިއީ މިކަމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތޯ ބަލާލުން އެއީ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ.

ސިއްޙަތާއި ބެހޭ މާހިރުން ބުނާގޮތުގައި ނިދުމުގެ ވަކި ވަގުތެއްގެ ކުރިން ކެއިންބުއިން ހުއްޓާލުމަކީ ރަނގަޅު އާދައެކެވެ. ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ހަކަތަ ލިބޭ ކާނާ ކެވޭނަމަ ނިދުމުގެ ވަކި ވަގުތެއް ކުރިން ކެއިން ބުއިން ހުއްޓާލުމުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ. އެކަމުގައި އެންމެ މޮޅުގޮތަކީ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި މައިގަނޑު ތިން ކެއުން ބޭނުންކުރުމާއި ދެ ކެއުން ދެމެދުގައި ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި ލުއިކާނާ ކެއުމެވެ. މިގޮތުން ރޭގަނޑުގެ ކެއުން ނިދުމުގެ މަދުވެގެން 4 ގަޑިއިރު ކުރިން ކާންވާނެ އެވެ.

އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނުކައި ހުރެގެން ނޫން ގޮތަކަށް ނިދާއިރު ބަނޑުހައިހޫނުކަން އިހްސާސްވުމަކީ އިތުރު ސިއްހީ މައްސަލަތަކެއްގެ އަލާމާތް ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. އެގޮތުން ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ހަކަތަ އެވަރަށް ނުލިބުމާއި ހޯމޯންސް އިމްބެލެންސް އެއްގެ ސަބަބުން ރޭގަނޑު ފަސްކޮށް ބަނޑުހައިވުން އެކަށީގެންވެ އެވެ.

އެހެން ކަމުން ރޭގަނޑު ނިދާއިރު ހައިބަނޑާއެކު ނިދާނަމަ އެއީ ކޮން ގޮތަކަށް މެދުވެރިވެގެންތޯ ބަލާލުން މުހިއްމެވެ. އަމިއްލަ އިހްތިޔާރުގައި ނުކައި ހުރެގެން ބަނޑުހައިވާ ނަމަ ރަނގަޅެވެ. މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ބަނޑުހައިކަން ފިލުވާލުމަށް މޭވާ އެއް ކާލުން ރަނގަޅުވާނެ އެވެ.

ނަމަވެސް ކިތަންމެ ލަސްކޮށް ކެއުމަށްފަހު ވެސް ނިދާއިރު ބަނޑުހައިވާނަމަ ސިއްހީ އެހީ ހޯދުން އެދެވިގެންވެ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

މަޢުލޫމާތު
ބަރުދަން ލުއިކުރަން ރޭގަނޑު ނުކައި ނިދުން ރަނގަޅުތަ؟

ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމަށް އައިސްފައިވާ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާއި އެކު، ހެލިފެލިވުން، ކަސްރަތު ކުރުން، ހިނގުން ފަދަ އާދަތަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ތަނުން މަދުވެފައެވެ. ނަތިއްޖާއަކަށް ވެގެންދަނީ، ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުންނަށް ފަލަވުމާއި، ބަރުދަން އިތުރުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެ، ތަފާތު ސިއްޙީ މައްސަލަތަށް ގިނަވުމެވެ.

ނަމަވެސް މިފަހަކަށް އައިސް، ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް އަދި، ހަށިގަނޑު ހިއްކާލުމަށް ތަފާތު ޑައެޓް ޕްލޭންތަކާއި، ކަސްރަތު ކުރުން އިތުރު ވަމުން އަންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ހަށިގަނޑު ހިއްކާލައި ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން، ބަރުދަން ލުއިކުރުމުގެ ނަމުގައި ރޭގަނޑު ނުކައި ނިިދުމަކީ މަދު ބަޔަކު ކުރާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މިއީ މިކަމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތޯ ބަލާލުން އެއީ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ.

ސިއްޙަތާއި ބެހޭ މާހިރުން ބުނާގޮތުގައި ނިދުމުގެ ވަކި ވަގުތެއްގެ ކުރިން ކެއިންބުއިން ހުއްޓާލުމަކީ ރަނގަޅު އާދައެކެވެ. ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ހަކަތަ ލިބޭ ކާނާ ކެވޭނަމަ ނިދުމުގެ ވަކި ވަގުތެއް ކުރިން ކެއިން ބުއިން ހުއްޓާލުމުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ. އެކަމުގައި އެންމެ މޮޅުގޮތަކީ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި މައިގަނޑު ތިން ކެއުން ބޭނުންކުރުމާއި ދެ ކެއުން ދެމެދުގައި ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި ލުއިކާނާ ކެއުމެވެ. މިގޮތުން ރޭގަނޑުގެ ކެއުން ނިދުމުގެ މަދުވެގެން 4 ގަޑިއިރު ކުރިން ކާންވާނެ އެވެ.

އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނުކައި ހުރެގެން ނޫން ގޮތަކަށް ނިދާއިރު ބަނޑުހައިހޫނުކަން އިހްސާސްވުމަކީ އިތުރު ސިއްހީ މައްސަލަތަކެއްގެ އަލާމާތް ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. އެގޮތުން ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ހަކަތަ އެވަރަށް ނުލިބުމާއި ހޯމޯންސް އިމްބެލެންސް އެއްގެ ސަބަބުން ރޭގަނޑު ފަސްކޮށް ބަނޑުހައިވުން އެކަށީގެންވެ އެވެ.

އެހެން ކަމުން ރޭގަނޑު ނިދާއިރު ހައިބަނޑާއެކު ނިދާނަމަ އެއީ ކޮން ގޮތަކަށް މެދުވެރިވެގެންތޯ ބަލާލުން މުހިއްމެވެ. އަމިއްލަ އިހްތިޔާރުގައި ނުކައި ހުރެގެން ބަނޑުހައިވާ ނަމަ ރަނގަޅެވެ. މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ބަނޑުހައިކަން ފިލުވާލުމަށް މޭވާ އެއް ކާލުން ރަނގަޅުވާނެ އެވެ.

ނަމަވެސް ކިތަންމެ ލަސްކޮށް ކެއުމަށްފަހު ވެސް ނިދާއިރު ބަނޑުހައިވާނަމަ ސިއްހީ އެހީ ހޯދުން އެދެވިގެންވެ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!