ޚަބަރު
ފޭސްބުކް، އިންސްޓަގްރާމް އަދި ވަޓްސްއެޕް މުޅި ދުނިޔެއަށް ޑައުންވެއްޖެ

ފޭސްބުކް އާއި އެކުންފުނިން ހިންގަމުންދާ އިންސްޓަގްރާމް އަދި ވަޓްސްއެޕް މުޅި ދުނިޔެއަށް ޑައުން ވެއްޖެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ފޭސްބުކް އިން އަދި އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައިނުވާއިރު، މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުގައި މުޅި ދުނިޔެއިން މިވަގުތު ވަނީ ފޭސްބުކް ކުންފުނީގެ އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑިފައެވެ.

ފޭސްބުކް، އިންސްޓަގްރާމް އަދި ވަޓްސްއެޕް ގެ އިތުރުން ފޭސްބުކް މެސެންޖާވެސް ބޭނުން ކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ފޭސްބުކް، އިންސްޓަގްރާމް އަދި ވަޓްސްއެޕް މުޅި ދުނިޔެއަށް ޑައުންވެއްޖެ

ފޭސްބުކް އާއި އެކުންފުނިން ހިންގަމުންދާ އިންސްޓަގްރާމް އަދި ވަޓްސްއެޕް މުޅި ދުނިޔެއަށް ޑައުން ވެއްޖެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ފޭސްބުކް އިން އަދި އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައިނުވާއިރު، މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުގައި މުޅި ދުނިޔެއިން މިވަގުތު ވަނީ ފޭސްބުކް ކުންފުނީގެ އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑިފައެވެ.

ފޭސްބުކް، އިންސްޓަގްރާމް އަދި ވަޓްސްއެޕް ގެ އިތުރުން ފޭސްބުކް މެސެންޖާވެސް ބޭނުން ކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!