ޚަބަރު
ކޮވިޑް ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޮވިޑް ބަލީގައި އިތުރު މީހަކަު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މިއަދު މީހަކު ނިޔާވެފައި މިވަނީ ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މީހަކު ނިޔާ ނުވާތާ ދިހަ ދުވަސް ފަހުންނެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ވިދާޅުވީ ށ.އަތޮޅު ކޮވިޑް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަ 59 އަހަރުގެ އަންހެނަކުރޭ މެންދަމު 03:05 ނިޔާވެފައި ވާ ކަމަށެވެ.މިއީ ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑްގައި ނިޔާވި 214 ވަނަ މީހާއެވެ.

ރާއްޖެއިން އެންމެ ފަހުން ކޮވިޑްގައި މީހަކު ނިޔާވެފައި މިވަނީ މިމަހުގެ 01 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެދުވަހު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑްގައި ދެމީހަކު ނިޔާވިއެވެ.  މެއި މަހު ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ގޯސްވެ ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑްގައި ނިޔާވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވި ފަހުން މިމަހު ނޫނީއްޔާ ފާއިތުވި ދެމަސް ދުވަހު ކޮވިޑްގައި މީހަކު ނިޔާނުވެ މިހައި ގިނަ ދުވަސް ވޭތުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

މި މަރުހޫމާ އަޅުގަނޑުމެންނާއި ވަކިވެދިޔުމުގެ ހިތާމައިގައި، ހުވާދޫ ނިއުސްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ތަޢުޒިޔާ ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި މަރުހޫމާގެ ފުރާނަޔަށް ކީރިތިﷲ ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް މިންވަރުކުރައްވައި، އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި. އާމީން!

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ކޮވިޑް ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޮވިޑް ބަލީގައި އިތުރު މީހަކަު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މިއަދު މީހަކު ނިޔާވެފައި މިވަނީ ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މީހަކު ނިޔާ ނުވާތާ ދިހަ ދުވަސް ފަހުންނެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ވިދާޅުވީ ށ.އަތޮޅު ކޮވިޑް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަ 59 އަހަރުގެ އަންހެނަކުރޭ މެންދަމު 03:05 ނިޔާވެފައި ވާ ކަމަށެވެ.މިއީ ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑްގައި ނިޔާވި 214 ވަނަ މީހާއެވެ.

ރާއްޖެއިން އެންމެ ފަހުން ކޮވިޑްގައި މީހަކު ނިޔާވެފައި މިވަނީ މިމަހުގެ 01 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެދުވަހު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑްގައި ދެމީހަކު ނިޔާވިއެވެ.  މެއި މަހު ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ގޯސްވެ ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑްގައި ނިޔާވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވި ފަހުން މިމަހު ނޫނީއްޔާ ފާއިތުވި ދެމަސް ދުވަހު ކޮވިޑްގައި މީހަކު ނިޔާނުވެ މިހައި ގިނަ ދުވަސް ވޭތުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

މި މަރުހޫމާ އަޅުގަނޑުމެންނާއި ވަކިވެދިޔުމުގެ ހިތާމައިގައި، ހުވާދޫ ނިއުސްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ތަޢުޒިޔާ ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި މަރުހޫމާގެ ފުރާނަޔަށް ކީރިތިﷲ ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް މިންވަރުކުރައްވައި، އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި. އާމީން!

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!