ޚަބަރު
ގަލޮޅު ދަނޑުކައިރިން ފެނިގެންދަނީ ފުޓުބޯޅައިގެ ފޯރި: މަހުލޫފް

މާދަމާ ބައްދަލުކުރާ ރާއްޖެ، ސްރީ ލަންކާ ވާދަކުރާ މެޗުގެ ޓިކެޓް ނުލިބި ގަލޮޅު ދަނޑު ކައިރިން ފެނިގެންދާ މައްޒަރަކީ ފުޅުބައިޅައަށް ދިވެހިންގެ މެދުގައި އޮތް ފޯރިކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް ވިދާޅުވީ ދިވެހި ކުޅިވަރު ތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ މަގުބޫލު ކުޅިވަރަކީ ފުޓުބޯޅަ ކަމާއިމެދު ޝައްކު ނުކުރައްވާކަމަށެވެ. އަދި މިއަދު ގަލޮޅު ދަނޑު ކައިރިން ފެނިގެންދަނީ އެފޯރި ކަމަށެވެ. ސަރުކާރުން ފުޓުބޯޅައަށް ކުރާ ޚަރަދު އެހެން ކުޅިވަރުތަކާއި ތަފާތުވަނީވެސް މިސަބަބަށްޓަކައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިސަރުކާރުން ހުރިހާ ކުޅިވަރަކަށްވެސް ހަމަހަމަ ކަމާއިއެކު ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދީ ޚަރަދު ކުރަމުންދާކަމަށް މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ މާދަމާ ކުޅޭ މެޗުގެ ޓިކެޓް ހުސްވުމުން ޓިކެޓު ގަންނަން ދިޔަ ބައެއް މީހުން ރުޅިގަދަވެ ގަލޮޅު ދަނޑަށް ވަނީ ވަދެފައެވެ. މާދަމާ ހަވީރު 4:00 ގައި އޮންނަ މެޗުގެ ޓިކެޓު މިއަދު ވިއްކަން ފެށުމާ އެކު ހެނދުނު ގޮސް ގިނަ ބަޔަކު ކިއުގައި މަޑު ކުރިއެވެ.

ގަލޮޅު ދަނޑުގެ މައި ގޭޓާ ހިސާބުން ބަނަފްސާ މަގުގެ ކޮޅާ ޖެހެންދެން ކިއޫ ދަމާލާފައި އޮތެވެ.ޓިކެޓް ނުލިބިގެން ހިތްހަމަނުޖެހުނު މީހުން ދަނޑު ކައިރީ މަގުމަތީ އިށީނދެ ތިބެގެން ވެސް ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުން ދިޔައެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ޓިކެޓު ގަންނަން ދިޔަ މީހުން ހޫނުވީ، ޓިކެޓު

ކައުންޓަރު ބަންދު ކުރުމުންނެވެ. އެތަނުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނި ގޮތުގައި ކިއުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ޓިކެޓު ލިބުނީ ވަރަށް މަދު ބަޔަކަށެވެ.

Comment