ޚަބަރު
ރާއްޖެއިން ފައިސާ ޗާޕްކުރުން ހުއްޓާނުލައިފިނަމަ އިޤްތިސާދީ އަޑިގަނޑަކަށް ޤައުމު ވެއްޓޭނެ: އައިއެމްއެފް

ރާއްޖެއިން ފައިސާ ޗާޕްކުރުން ހުއްޓާލަން އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް) އިން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފިއެވެ.

އައިއެމްއެފުން ބުނާގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ޑޮލަރުގެ އަގު 15.42 ގައި ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ދިވެހި ރުފިޔާ ޗާޕްކުރުން ހުއްޓާލަން ޖެހެއެވެ. އަދި ފައިސާ ޗާޕްކުރުން ހުއްޓައިނުލައިފިނަމަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިޤްތިސާދީ ބޮޑުދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެކަމަށާއި މިއަހަރު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް %1.4 އަދި ކާބޯތަކެތީގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް %2.3 އުފުލޭނެ އުފުލޭނެ ކަމަށް އައިއެމްއެފުން ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދާމެދު ވޯލްޑް ބެންކުންވެސް ވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ކްރެޑިޓް ރޭޓިން ފާމްތަކުން ވެސްދަނީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދީ ހާލަތާމެދު ކަންބޮޑުވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އިޤްތިސާދީގޮތުން ރާއްޖެ ދަށަށް ދާން ފެށުމުން މާލިއްޔަތު ގާނޫނުގެ ބައެއް މާއްދާތައް ސަސްޕެންޑްކޮށް، ފައިސާ ޗާޕް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިވެހި ސަރުކާރުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހޯދާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއް އަހަރުދުވަހަށް ހޯދާފައިވާ މިހުއްދަ މުއްދަތު ހަމަވެގެން އަނެއްކާވެސް ވަނީ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައެވެ.

އައިއެމްއެފުން ބުނާގޮތުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ފައިސާ ޗާޕްކުރުން ހުއްޓާނުލައިފިނަމަ ސްރީލަންކާގެ އިޤްތިސާދަށް އައިކަހަލަ ބޮޑު ލޮޅުމެއް ރާއްޖެއަށް ވެސް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށެވެ.

ސްރީލަންކާ އިން ވެސް 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފައިސާ ޗާޕްކޮށް، މާކެޓަށް ނެރުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެން ގޮސްފައި ވަނީ ފާއިތުވި ހަތް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބޮޑެތި އިގްތިސޯދީ މައްސަލަތަކަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުމެވެ. މިހާރު އެގައުމު އޮތީ ސަވަރިން ޑިފޯލްޓަކަށް ދިއުމުގެ މަގުމަތީގައި ކަމަށް އިގްތިސޯދީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ރާއްޖެއިން ފައިސާ ޗާޕްކުރުން ހުއްޓާނުލައިފިނަމަ އިޤްތިސާދީ އަޑިގަނޑަކަށް ޤައުމު ވެއްޓޭނެ: އައިއެމްއެފް

ރާއްޖެއިން ފައިސާ ޗާޕްކުރުން ހުއްޓާލަން އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް) އިން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފިއެވެ.

އައިއެމްއެފުން ބުނާގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ޑޮލަރުގެ އަގު 15.42 ގައި ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ދިވެހި ރުފިޔާ ޗާޕްކުރުން ހުއްޓާލަން ޖެހެއެވެ. އަދި ފައިސާ ޗާޕްކުރުން ހުއްޓައިނުލައިފިނަމަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިޤްތިސާދީ ބޮޑުދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެކަމަށާއި މިއަހަރު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް %1.4 އަދި ކާބޯތަކެތީގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް %2.3 އުފުލޭނެ އުފުލޭނެ ކަމަށް އައިއެމްއެފުން ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދާމެދު ވޯލްޑް ބެންކުންވެސް ވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ކްރެޑިޓް ރޭޓިން ފާމްތަކުން ވެސްދަނީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދީ ހާލަތާމެދު ކަންބޮޑުވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އިޤްތިސާދީގޮތުން ރާއްޖެ ދަށަށް ދާން ފެށުމުން މާލިއްޔަތު ގާނޫނުގެ ބައެއް މާއްދާތައް ސަސްޕެންޑްކޮށް، ފައިސާ ޗާޕް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިވެހި ސަރުކާރުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހޯދާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއް އަހަރުދުވަހަށް ހޯދާފައިވާ މިހުއްދަ މުއްދަތު ހަމަވެގެން އަނެއްކާވެސް ވަނީ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައެވެ.

އައިއެމްއެފުން ބުނާގޮތުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ފައިސާ ޗާޕްކުރުން ހުއްޓާނުލައިފިނަމަ ސްރީލަންކާގެ އިޤްތިސާދަށް އައިކަހަލަ ބޮޑު ލޮޅުމެއް ރާއްޖެއަށް ވެސް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށެވެ.

ސްރީލަންކާ އިން ވެސް 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފައިސާ ޗާޕްކޮށް، މާކެޓަށް ނެރުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެން ގޮސްފައި ވަނީ ފާއިތުވި ހަތް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބޮޑެތި އިގްތިސޯދީ މައްސަލަތަކަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުމެވެ. މިހާރު އެގައުމު އޮތީ ސަވަރިން ޑިފޯލްޓަކަށް ދިއުމުގެ މަގުމަތީގައި ކަމަށް އިގްތިސޯދީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!