ޚަބަރު
އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޭމްތަކުގައި ބީއެމްއެލްގެ އަތެއްވާ ކަމުގެ ތުހުމަތު

ދުނިޔޭގެ ތަފާތު ގައުމުތަކުގައި ކަސްޓަމަރުންގެ ކްރެޑިޓްކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގާ ފައިސާގެ ސްކޭމް (ހިޔާނާތް) ތަކުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އަތެއްވާ ކަމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ތުހުމަތު ކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ޓުވިޓާ މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރަކު ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުގައި ވަނީ، ޢޭނާގެ މާސްޓާ ކާޑުން 648 ޑޮލަރު އެޕްރޫވް ކޮށްފައިނުވަނީސް ކެނޑިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާގެ ތުހުމަތަށް ރައްދު ދެމުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ބުނެފައިވަނީ ކަސްޓަމަރުގެ ކޮންޓެކްޓް ނަންބަރާއި އައިޑިކާޑު ނަންބަރު ހިއްސާކޮށްދެއްވުމަށެވެ. އަދި ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އެމީހާއަށް ގުޅައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ރިޕްލައި އަށް ރައްދުދެމުން ތުހުމަތު ކުރެއްވި ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ބީއެމްއެލް އެތެރޭގައި ހިގާ ހިޔާނާތްތައް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާމަކުރުމަށެވެ. އަދި އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ މެސެޖުތައް ކުއްލިއަކަށް ވަނީ ގެއްލިފައެވެ. ނަމަވެސް ކޮށްފައިވާ މެސެޖުތަކުގެ ސްކްރީން ޝޮޓް ތައް ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި އެބަހުރި ކަމަށެވެ. ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ދެމުން އަންނަ ކަސްޓަމަރ ސަރވިސްގެ ހިދުމަތުގައި ގޮތް ނޭނގޭ ކަންތައްތައް ހުރި ކަމަށްވެސް އެފަރާތުން ތުހުމަތުކޮށްފައިވެއެވެ.

  1. ޙަލީ

    ބޭންކްގެ އިތުބާރު މިހާރުވަނީ ގެއްލިފައި

ޚަބަރު
އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޭމްތަކުގައި ބީއެމްއެލްގެ އަތެއްވާ ކަމުގެ ތުހުމަތު

ދުނިޔޭގެ ތަފާތު ގައުމުތަކުގައި ކަސްޓަމަރުންގެ ކްރެޑިޓްކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގާ ފައިސާގެ ސްކޭމް (ހިޔާނާތް) ތަކުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އަތެއްވާ ކަމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ތުހުމަތު ކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ޓުވިޓާ މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރަކު ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުގައި ވަނީ، ޢޭނާގެ މާސްޓާ ކާޑުން 648 ޑޮލަރު އެޕްރޫވް ކޮށްފައިނުވަނީސް ކެނޑިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާގެ ތުހުމަތަށް ރައްދު ދެމުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ބުނެފައިވަނީ ކަސްޓަމަރުގެ ކޮންޓެކްޓް ނަންބަރާއި އައިޑިކާޑު ނަންބަރު ހިއްސާކޮށްދެއްވުމަށެވެ. އަދި ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އެމީހާއަށް ގުޅައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ރިޕްލައި އަށް ރައްދުދެމުން ތުހުމަތު ކުރެއްވި ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ބީއެމްއެލް އެތެރޭގައި ހިގާ ހިޔާނާތްތައް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާމަކުރުމަށެވެ. އަދި އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ މެސެޖުތައް ކުއްލިއަކަށް ވަނީ ގެއްލިފައެވެ. ނަމަވެސް ކޮށްފައިވާ މެސެޖުތަކުގެ ސްކްރީން ޝޮޓް ތައް ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި އެބަހުރި ކަމަށެވެ. ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ދެމުން އަންނަ ކަސްޓަމަރ ސަރވިސްގެ ހިދުމަތުގައި ގޮތް ނޭނގޭ ކަންތައްތައް ހުރި ކަމަށްވެސް އެފަރާތުން ތުހުމަތުކޮށްފައިވެއެވެ.

  1. ޙަލީ

    ބޭންކްގެ އިތުބާރު މިހާރުވަނީ ގެއްލިފައި