ޚަބަރު
ދިވެހިންނަކީ އަޅުވެތިކަމަށް ދީލާލާނެ ބައެއް ނޫންކަން ހަނދާންކުރާތި – އަލީ ރަމީޒު

ދިވެހިންނަކީ އަޅުވެތިކަމަށް ދީލާލާއިގެން ތިބޭނެ ބައެއް ނޫންކަމަށް ބުނެފިއެވެ.

އިންޑިއާ އައުޓް ހޭޝް ޓެގް ޖަހައި ދާދި ދެންމެއަކު އަލީ ރަމީޒު ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެހެން އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ސިފައިންނަކަށް މިގައުމުގައި ނުތިބެވޭނެ ކަމަށާއި ދިވެހިންނަކީ އަޅުވެތިކަމަށް ދީލާލާނެ ބައެއް ނޫންކަމަށެވެ.

އަލީ ރަމީޒު މިހެން ބުނެފައިވާއިރު، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މިހާރު ގެންދަވަނީ “އިންޑިއާ މިލިޓަރީ އައުޓް” ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަމުންނެވެ. އަދި އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ، މާލެ ސިޓީ މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ކައުންސިލަރު އަހުމަދު ޒަމީރު ސޮއިކުރެއްވި މައްސަލަވެސް ވަނީ ހޫނުވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބޭ މައްސަލަ އަބަދުވެސް ފެންމަތިވެއެވެ. އެގޮތުން އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގޮވަމުންދާއިރު އަދިވެސް އިންޑިއާ ސިފައިން ތިއްބެވީ ރާއްޖޭގައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ދިވެހިންނަކީ އަޅުވެތިކަމަށް ދީލާލާނެ ބައެއް ނޫންކަން ހަނދާންކުރާތި – އަލީ ރަމީޒު

ދިވެހިންނަކީ އަޅުވެތިކަމަށް ދީލާލާއިގެން ތިބޭނެ ބައެއް ނޫންކަމަށް ބުނެފިއެވެ.

އިންޑިއާ އައުޓް ހޭޝް ޓެގް ޖަހައި ދާދި ދެންމެއަކު އަލީ ރަމީޒު ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެހެން އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ސިފައިންނަކަށް މިގައުމުގައި ނުތިބެވޭނެ ކަމަށާއި ދިވެހިންނަކީ އަޅުވެތިކަމަށް ދީލާލާނެ ބައެއް ނޫންކަމަށެވެ.

އަލީ ރަމީޒު މިހެން ބުނެފައިވާއިރު، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މިހާރު ގެންދަވަނީ “އިންޑިއާ މިލިޓަރީ އައުޓް” ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަމުންނެވެ. އަދި އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ، މާލެ ސިޓީ މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ކައުންސިލަރު އަހުމަދު ޒަމީރު ސޮއިކުރެއްވި މައްސަލަވެސް ވަނީ ހޫނުވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބޭ މައްސަލަ އަބަދުވެސް ފެންމަތިވެއެވެ. އެގޮތުން އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގޮވަމުންދާއިރު އަދިވެސް އިންޑިއާ ސިފައިން ތިއްބެވީ ރާއްޖޭގައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!