ޚަބަރު
ސުޖާއު ޝަމީމަށް: ނިޒާމު ފުނޑުފުނޑު ކޮށްލުމުގައި މަނިކުފާނުވެސް ހުތުރުކޮށް ތިޔަ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ

ޝަރުއީ ނިޒާމު ފުނޑު ފުނޑު ކޮށްލުމުގައި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ސުޖާއު ތުހުމަތު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ސުޖާއު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީނަށް ކުރައްވާފައިވަނީ ސިޔާސީ ހަރާމް ހުކުމެއް ކަމަށާއި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އެންމެ ޖެހިލުންވާ ލީޑަރަކީ ރައީސް ޔާމީން ކަމަށްވާތީ، ވާދަކޮށްލަން ނުކެރިގެން ކުރި ހުކުމެއް ކަން ޕީޖީ ޝަމީމަށް ރަގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޝަރުޢީ ނިޒާމު ފުނޑުފުނޑު ކޮށްލުމުގައި އެމަނިކުފާނު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ ހުތުރުކޮށް ކަމަށްވެސް ސުޖާއުގެ ޓުވީޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

“ރައީސް ޔާމީނަށް ހަރާމް ހުކުމް އިއްވި ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރޭ ހިމެނޭ 3 ފަނޑިޔާރުންގެ އަޑުކަމަށް ބުނާ އޯޑިއޯތަކުގެ ތަހުގީގު ދާގޮތް ވާނުވާ ނޭގިގެން އަހަރެމެން މިއުޅެނީ. މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީމެއް ނޫންތޯ މިކަން ގާތުން ބަލައިދޭނެ ކަމަށް.” ސުޖާއުގެ ޓުވީޓުގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ސުޖާއު ޝަމީމަށް: ނިޒާމު ފުނޑުފުނޑު ކޮށްލުމުގައި މަނިކުފާނުވެސް ހުތުރުކޮށް ތިޔަ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ

ޝަރުއީ ނިޒާމު ފުނޑު ފުނޑު ކޮށްލުމުގައި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ސުޖާއު ތުހުމަތު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ސުޖާއު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީނަށް ކުރައްވާފައިވަނީ ސިޔާސީ ހަރާމް ހުކުމެއް ކަމަށާއި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އެންމެ ޖެހިލުންވާ ލީޑަރަކީ ރައީސް ޔާމީން ކަމަށްވާތީ، ވާދަކޮށްލަން ނުކެރިގެން ކުރި ހުކުމެއް ކަން ޕީޖީ ޝަމީމަށް ރަގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޝަރުޢީ ނިޒާމު ފުނޑުފުނޑު ކޮށްލުމުގައި އެމަނިކުފާނު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ ހުތުރުކޮށް ކަމަށްވެސް ސުޖާއުގެ ޓުވީޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

“ރައީސް ޔާމީނަށް ހަރާމް ހުކުމް އިއްވި ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރޭ ހިމެނޭ 3 ފަނޑިޔާރުންގެ އަޑުކަމަށް ބުނާ އޯޑިއޯތަކުގެ ތަހުގީގު ދާގޮތް ވާނުވާ ނޭގިގެން އަހަރެމެން މިއުޅެނީ. މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީމެއް ނޫންތޯ މިކަން ގާތުން ބަލައިދޭނެ ކަމަށް.” ސުޖާއުގެ ޓުވީޓުގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!