ޚަބަރު
ރަފެލްސް މޯލްޑިވްސް މެރަދޫގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ރަފެލްސް މޯލްޑިވްސް މެރަދޫގައި  މަސައްކަތްކުރާ މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

ހުވަދޫ ނިއުސް އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދު މެންދުރު ގއ އަތޮޅު ގެ ރިސޯޓެއް ކަމުގައިވާ ރަފެލްސް އިން މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައި ވަނީ އެ ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީ އެކެވެ.

މި ކަމާ ގުޅިގެން ހުވަދޫ ނިއުސް ގެ ފަރާތުން ތިނަދޫ ގައި ހުންނަ ޑރ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގުޅާލުމުން ވިދާޅުވީ މިއަދު މެންދުރު ގެ ވަޤުތެއްގައި ރަފެލްސް ގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީ އަކު މަރުވެގެން ގެނެސްފައިވާކަމަށާއި ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި އެއީ އާދައިގެ މަރެއްކަމަށެވެ.

އަދި މިރޭ ގެ ވަޤުތެއްގައި އެ މީހާގެ ހަށިގަނޑު ޤައުމަށް ގެންދިއުމަށް ރަފެލްސް ރިސޯޓުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާ ކަމަށާއި މިވަގުތު އެމީހާ މަސްގަނޑު އޮތީ ތިނަދޫ ގައި ކަމަށް ޑރ އަބަދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ރަފެލްސް މޯލްޑިވްސް މެރަދޫގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ރަފެލްސް މޯލްޑިވްސް މެރަދޫގައި  މަސައްކަތްކުރާ މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

ހުވަދޫ ނިއުސް އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދު މެންދުރު ގއ އަތޮޅު ގެ ރިސޯޓެއް ކަމުގައިވާ ރަފެލްސް އިން މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައި ވަނީ އެ ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީ އެކެވެ.

މި ކަމާ ގުޅިގެން ހުވަދޫ ނިއުސް ގެ ފަރާތުން ތިނަދޫ ގައި ހުންނަ ޑރ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގުޅާލުމުން ވިދާޅުވީ މިއަދު މެންދުރު ގެ ވަޤުތެއްގައި ރަފެލްސް ގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީ އަކު މަރުވެގެން ގެނެސްފައިވާކަމަށާއި ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި އެއީ އާދައިގެ މަރެއްކަމަށެވެ.

އަދި މިރޭ ގެ ވަޤުތެއްގައި އެ މީހާގެ ހަށިގަނޑު ޤައުމަށް ގެންދިއުމަށް ރަފެލްސް ރިސޯޓުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާ ކަމަށާއި މިވަގުތު އެމީހާ މަސްގަނޑު އޮތީ ތިނަދޫ ގައި ކަމަށް ޑރ އަބަދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!